korean english chinese japanese login sitemap
查找担当 顾客咨询 FAQ
京信电线的发展历史
Kyungshin Cable > 企业信息 > 公司介绍 > 京信电线的发展历史
2012 ~ 현재 2000 ~ 2011 1974 ~ 1999
2012 ~ 现在
(在天安,站在新的起跑线上的NEW京信电线)
2013. 02 北美销售法人成立
2013. 07 中国法人公司名称变更(青岛京信电线有限公司 )
2013. 12 获得“7千万万美元出口塔”奖项
kyungshincable
总部以及工厂 : 韩国忠清南道天安市西北区笠场面延谷路567 / Tel. 041)539-3600  / Fax. 041)539-3780
工作站 : 韩国京畿道富川市远美区松内大路70, 世界塔楼12楼2号 / Tel. 032)579-9303  / Fax. 032)579-9306
Copyright ⓒ 2012 KYUNGSHIN CABLE CO., LTD . ALL RIGHTS RESERVED.